Betingelser for brug af Crewnet – Arrangør

Vores almindelige betingelser som arrangør

Crewnet er en online platform, der forbinder arrangører af forskellige events med frivillige medhjælpere. Crewnet hjælper arrangører med at finde frivillige medhjælpere og administrere sine vagtplaner og meget mere. Crewnet er således et komplet administrationssystem, der gør det let at automatisere en stor del af de daglige administrationsprocesser.

Disse almindelige betingelser gælder for brug af Crewnets tjeneste, Crewnet (“Tjenesten”) og former del af aftalen mellem jer som arrangør og Crewnet (”Aftalen”).

Denne aftale indgås mellem

 • Crewnet IVS
 • CVR-nr.: 38239333
 • Holbergsparken 91, 6000 Kolding
 • E-mail: kontakt@crewnet.dk
 • Telefon: 22 21 50 05

(“Crewnet”) og jer som bruger og arrangør (”Arrangør”), når I opretter jer som bruger på Crewnet (hver for sig kaldet en ”Part” og sammen kaldet ”Parterne”).

Arrangørens brugerprofil

Arrangørens brugerprofil hos Crewnet og adgangen til Tjenesten er personlig og må ikke overdrages eller udlånes.

Platformen

Crewnet leverer en platform, der formidler kontakt mellem Arrangøren og frivillige medhjælpere til Arrangørens arrangementer (”Medhjælper”). Arrangøren er Medhjælpernes arbejdsgiver og har samtlige forpligtelser over for disse. Dette gælder i alle henseender, herunder, men ikke begrænset til, aflønning, skat, feriepenge, pension, arbejdsforhold, erstatningsansvar, forsikring. Dette gælder også i forbindelse med konflikter mellem Arrangøren og Medhjælpere, såvel som konflikter mellem Medhjælpere indbyrdes.

Crewnet ønsker kun at samarbejde med seriøse frivillige medhjælpere men påtager sig intet ansvar for Medhjælperes handlinger og optræden, herunder for det arbejde, de udfører, og hvorvidt de overholder deres forpligtelser over for Arrangøren. Dette aftales, og er et anliggende, mellem Arrangøren og Medhjælperne.

Såfremt Arrangøren har en dårlig oplevelse med en bestemt Medhjælper, eller der er forhold, Arrangøren mener, Crewnet eller andre Arrangører bør oplyses om, vil vi naturligvis gerne informeres herom og opfordrer Arrangøren til straks at kontakte os.

Abonnement

Arrangørens abonnement til Tjenesten gælder i den periode, der er aftalt mellem Arrangøren og Crewnet.

Hele abonnementsbeløbet skal være indbetalt før Arrangøren gives adgang til Tjenesten.

Oplysninger

Crewnet kontrollerer ikke indholdet og rigtigheden af de oplysninger, som Medhjælpere oplyser på Tjenesten. Arrangøren bruger derfor tjenesten på eget ansvar.

Arrangøren opfordres til at kontrollere informationer, som det er vigtigt, er korrekte, f.eks. alder i forbindelse med udskænkning af alkohol.

Arrangøren må ikke reproducere, udgive,overføre, distribuere, offentligt vise, udleje eller udlåne, ændre, data leveret af Crewnet, sælge, helt eller delvist, direkte eller indirekte, nogen af de tjenester, som Crewnet tilbyder.

Arrangøren må ikke på nogen måde videregive information, som Arrangøren er kommet i besiddelse af gennem Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, Medhjælperes personoplysninger, inkl. billeder, og vagtskemaer.

Arrangøren må udelukkende behandle personoplysninger til de formål, som er nødvendige, for at Medhjælpere kan arbejde for Arrangøren på de arrangementer, som Medhjælperne selv har meldt sig til, og skal begrænse behandlingen mest muligt.

Arrangøren må ikke downloade eller på anden måde kopiere Medhjælperes personoplysninger fra Tjenesten, bortset fra Medhjælperes navn, telefonnummer og e-mail-adresse.

Arrangøren må kun benytte Medhjælperes telefonnummer og e-mail-adresser til kommunikation direkte relevant for arrangementer, som
Medhjælpere har angivet at ville arbejde på. Arrangøren må i intet tilfælde og på ingen måde sende markedsføringsmateriale til Medhjælpere, hverken før, under eller efter arrangementet, medmindre Medhjælperne har givet informeret samtykke hertil. Dette gælder for eksempel også nyhedsbreve. Arrangøren vil kunne ifalde straffeansvar for overtrædelse af reglerne om markedsføring. Arrangøren vil kunne ifalde erstatnings- og strafansvar for uberettiget behandling og videregivelse af personoplysninger.

Arrangøren garanterer, at de informationer, Arrangøren oplyser Crewnet, er korrekte og til enhver tid opdaterede.

Bruger af Tjenesten

Som bruger af Tjenesten garanterer Arrangøren over for Crewnet, at Arrangøren optræder loyalt i alle sammenhænge med Tjenestens brug over for Crewnet og Medhjælpere. Arrangøren garanterer at overholde de forpligtelser, som Arrangøren påtager sig over for Medhjælpere, og garanterer at behandle Medhjælpere pænt, ordentligt, anstændigt og til den standard som almindeligvis kan forventes af en gennemsnitlig arrangør.

Erstatningsansvar

Arrangøren skal være opmærksom på, at Arrangøren kan ifalde erstatningsansvar over for Medhjælpere, såfremt Arrangøren ikke overholder de forpligtelser, Arrangøren påtager sig over for disse. Opsigelse af denne Aftale udgør ikke opsigelse over for en eventuel Medhjælper.

Arrangøren kan også ifalde erstatningsansvar over for Crewnet, såfremt Arrangøren uagtsomt eller forsætligt optræder på en sådan måde, at Crewnet lider tab af omdømme, driftstab, avancetab og andet direkte tab af enhver art, eller på anden måde lider et økonomisk tab.

Crewnet optræder som formidler mellem Arrangøren og Medhjælpere og har derfor intet ansvar mellem Arrangøren og Medhjælpere. Såfremt Crewnet alligevel bliver erstatningsansvarlig over for en Medhjælper for ansvarspådragende handlinger foretaget af Arrangøren, accepterer Arrangøren at skadesløsholde Crewnet for ethvert tab, som Crewnet i den forbindelse lider.

Opsigelse

Denne aftale forbliver i kraft, indtil den udløber eller opsiges af en af Parterne.

Arrangøren kan opsige Aftalen med 3 måneders varsel. Arrangøren er ikke berettiget til godtgørelse for betalt abonnement i en eventuelt resterende abonnementsperiode.

Crewnet kan til enhver tid, uden begrundelse, opsige Aftalen med 3 måneders varsel. Ved Crewnets opsigelse af Aftalen er Arrangøren berettiget til godtgørelse af betalt abonnement for perioden, der ligger efter opsigelsesperioden.

Ændringer i Tjenesten

Crewnet kan til enhver tid ændre Tjenesten og dens funktioner. Crewnet kan også begrænse funktioner og tjenester eller begrænse adgangen til dele af, eller hele, Tjenesten uden ansvar.

Crewnet kan løbende ændre Aftalen. Ændringerne vil fremgå ved opdatering af disse betingelser og træder i kraft, når de er gjort tilgængelige på Crewnet.dk. Arrangørens brug af Tjenesten er derefter underlagt den ændrede Aftale.

Såfremt en ændring af Aftalen eller Tjenesten kan sidestilles med opsigelse, gælder ovennævnte regler for Crewnets opsigelse.

Formidling af kontakt

Crewnet er formidler af kontakt mellem Arrangøren og Medhjælpere og har derfor lille eller ingen indflydelse på forholdet mellem jer. Dette sætter væsentlige begrænsninger i det ansvar Crewnet kan ifalde over for Arrangøren. Såfremt Crewnet til trods herfor ifalder erstatningsansvar eller bliver pålagt hæftelsesansvar, ser vi os nødsaget til at begrænse sådant ansvar.

Brug af Tjenesten

Arrangørens brug af Tjenesten sker på eget ansvar. Crewnet fraskriver sig ethvert ansvar for økonomisk tab, Arrangøren måtte lide, direkte som indirekte, for fejl og mangler ved Tjenesten af enhver art, herunder, men ikke begrænset til, tab der skyldes:

 • Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer og beskadigelser af data i disse systemer, uanset om det er Crewnet selv eller en ekstern IT-leverandør, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i Crewnets, eller en ekstern IT-leverandørs, strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking).
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Crewnet selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Crewnet.
 • Andre omstændigheder, som er uden for Crewnets kontrol.

Crewnet fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for økonomisk tab, Arrangøren måtte lide, direkte som indirekte, der skyldes, at

 • Informationer oplyst af Medhjælpere er ukorrekte, fejlbehæftede o.lign.
 • Medhjælpere ikke overholder deres forpligtelser over for Arrangøren.
 • Crewnet har oplyst forkerte informationer på Tjenesten.
 • Crewnet afbryder Tjenesten, midlertidigt eller permanent.
 • Crewnet opsiger Aftalen.
 • Crewnet misligholder Aftalen.

Crewnet er formidler af kontakt mellem Arrangøren og Medhjælpere, men såfremt Crewnet alligevel findes at ifalde erstatningsansvar for økonomisk tab, direkte som indirekte, for tab Arrangøren har lidt forårsaget af Medhjælpere, fraskriver Crewnet sig ansvaret herfor.

Crewnet fraskriver sig ethvert hæftelsesansvar for Medhjælperes hændelige, simple og groft uagtsomme samt forsætlige, direkte eller indirekte, ansvarspådragende handlinger, for direkte og indirekte økonomisk tab, som Arrangøren måtte lide.

Crewnets ansvarsfrihed i henhold til ovenstående stykker gælder ikke, hvis Crewnet burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, eller burde have undgået eller afhjulpet årsagen til tabet, og Crewnets manglende handling (i begge henseender) var groft uagtsom. Denne begrænsning i ansvarsfriheden gælder ikke ved Crewnets opsigelse af Aftalen.

Ovenfor nævnt ”indirekte tab”, betyder enhver form for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af omdømme, driftstab, avancetab, tab af data.

Hvad der ovenfor er nævnt vedrørende Crewnets erstatnings- og hæftelsesansvar gælder tilsvarende for Crewnetsmedarbejdere og direktører. 

Personoplysninger

Crewnet indsamler de oplysninger om Arrangøren, som Arrangøren oplyser, når Arrangøren opretter sig som bruger på Tjenesten, f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger, og evt. billede. Disse oplysninger er nødvendige, for at Crewnet kan overholde lovgivning og for at foretage og udføre de opgaver, der følger af Arrangørens brug af Tjenesten, herunder at formidle kontakt mellem Arrangøren og Medhjælpere.

Arrangøren kan altid kontakte Crewnet for at få at vide, hvilke oplysninger Crewnet har registreret om Arrangøren. Viser
det sig, at Arrangørens oplysninger ikke er korrekte, retter Crewnet dem. Crewnet sørger samtidig for at underrette andre, der har modtaget de forkerte oplysninger.

Sikkerhed

Arrangørens oplysninger beskyttes ved brug af HTTPS-kryptering og SSL-kryptering. HTTPS er en protokol på internettet, der bruges i forbindelse med tjenester, hvor kun afsender og modtager må kende meddelelsen. På denne måde sikres adgangen til Arrangørers oplysninger mod uvedkommende.

Crewnets servere håndteres eksternt af en samarbejdspartner i EU. Den dataansvarlige hos Crewnet er Mads Ellesgaard

Henvendelse vedrørende oplysninger kan ske på de kontaktoplysninger, der fremgår i begyndelsen af disse betingelser.

Cookies

Crewnet bruger cookies på platformen, herunder i vores elektroniske selvbetjeningsløsninger. En cookie er en lille tekst-fil, som mange hjemmesider
bruger for at kunne genkende Arrangørens computer fra gang til gang. Det er en passiv fil, og den kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.
Cookies kan ikke benyttes til at identificere Arrangøren.

Ud over sessionscookies på platformen bruger Crewnet kun cookie-oplysninger til at afvikle driften og til at udarbejde statistik, der bl.a. kan anvendes til at
forbedre hjemmesiden og tilpasse oplevelsen til Arrangørens behov. Denne information kan deles med tredjeparter. Crewnet bruger ikke data fra cookies til at indsamle personlige oplysninger om Arrangøren, og ingen informationer gives videre eller sælges til tredjepart.

Crewnet bruger en række tredjepartsservices. Disse services bruger i nogle tilfælde også cookies, der lagres på Arrangørens computer.

Derudover bruges tredjepartscookies til at lave statistik over Arrangørens besøg på www.crewnet.dk. Her bruger vi cookies til at vide, hvilke sider Arrangøren besøger, og hvor lang tid Arrangøren er på dem.

Alle browsere tillader, at Arrangøren sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan Arrangøren sletter cookies afhænger af, hvilken browser Arrangøren anvender. Husk, at slette cookies i alle browsere, hvis Arrangøren bruger flere forskellige.

Du kan læse mere om vores trejdeparts cookies her.

Tvister

Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. 

Arbejde fra hvor som helst i verden

Med Crewnet kan du lave vagtplan og klare de administrative opgaver ligegyldigt hvor du er. Crewnet fungerer online i din browser, og kræver derfor ingen installation - blot en internetforbindelse. Vores system er lavet så det automatisk tilpasser sig din skærm, lige meget hvilken enhed du logger på fra. Vi klare alt hvad der hedder backup og sørger for at det altid virker på de nyeste browsere samt telefoner.

Priser

Ingen opstartsgebyrer, slemme overraskelser eller bindinger. Ingen pris pr. bruger - blot én fast pris hver måned.