Privacy policy –

Betingelser for brug af Crewnet 

Vores almindelige betingelser

Crewet er en online platform, der forbinder arrangører  af forskellige events med frivillige medhjælpere. Crewnet hjælper arrangører med at finde
frivillige medhjælpere og administrere sine vagtplaner og meget mere. Crewnet er således et komplet administrationssystem, der gør det let at automatisere en stor del af de daglige administrationsprocesser.

Disse almindelige betingelser gælder for brug af Crewnets tjeneste, Crewnet (”Tjenesten”) og former del af aftalen mellem dig og Crewnet (”Aftalen”).

Denne aftale indgås mellem

 • Coverme APS
 • CVR-nr.: 36969377
 • Skyttehusgade 34A, 3.sal, 7100 – Vejle
 • E-mail: kontakt@crewnet.dk

(“Crewnet”) og dig som bruger og frivillig medhjælper, når du opretter dig som bruger på Crewnet. (hver for sig kaldet en ”Part” og sammen kaldet ”Parterne”).

Du skal være minimum 15 år for at kunne oprette dig som bruger. Er du under 15 år, skal du have og medsende dine forældres accept til at oprette dig som bruger. Din brugerprofil hos Crewnet og adgangen til Tjenesten er personlig for dig og må ikke overdrages eller udlånes.

Privacy Policy (Persondatapolitik)

Crewnet indsamler de oplysninger om dig, som du oplyser, når du opretter dig som bruger på Tjenesten, f.eks. navn, adresse, kontaktoplysninger, og evt. billede. Disse oplysninger er nødvendige, for at Crewnet kan overholde lovgivning og for at foretage og udføre de opgaver, der følger af din brug af Tjenesten, herunder at formidle kontakt mellem dig og arrangører.

Crewnet videregiver navn, adresse, fødselsdato, køn, tøjstørrelse, telefonnummer, e-mail-adresse, billede og oplysninger om dine kvalifikationer, f.eks. om du har kørekort eller en speciel uddannelse, til de arrangører, hvis arrangement(er) du tilbyder at arbejde på. Arrangører kan også se din historik (”sidst set”, bekræftede profil og lignende information), og om du har bestillinger. Når du bruger Tjenesten, giver du således samtykke til, at Crewnet må behandle og videregive sådanne typer oplysninger efter reglerne i Persondataloven.

Andre frivillige i det vagtteam, som du er placeret på, har adgang til at se dit navn og profilbillede.

Dine personoplysninger opbevares så længe Aftalen er i kraft og i 5 år efter Aftalens ophør, hvorefter oplysningerne slettes.

Du kan altid kontakte Crewnet for at få at vide, hvilke oplysninger Crewnet har registreret om dig. Viser det sig, at dine personoplysninger ikke er korrekte, retter Crewnet dem. Crewnet sørger samtidig for at underrette andre, der har modtaget de forkerte oplysninger. Du kan også kræve, at Crewnet sletter dine personoplysninger. Dette kan dog bevirke, at du ikke kan bruge Tjenesten, helt eller delvist.

Vi bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugers behov og for at optimere vores service. Hotjar er en tjeneste, der hjælper os med at forstå vores brugeres oplevelse bedre (f.eks. hvor meget tid bruger de på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugere gør og ikke kan lide osv.) og det giver os mulighed for at opbygge og forbedre vores service med brugernes feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder (især enhedens IP-adresse (opbevares kun i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unikke enhedsidentifikatorer), browserinformation, geografisk placering (kun land), foretrukket sprog, der bruges til at vise vores hjemmeside).

Hotjar gemmer disse oplysninger i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi vil nogensinde bruge disse oplysninger til at identificere individuelle brugere eller til at matche det med yderligere data om en enkelt bruger. For yderligere oplysninger, se Hotjars privatlivspolitik ved at klikke på dette link.

Du kan fravælge oprettelsen af ​​en brugerprofil, Hotjars lagring af data om din brug af vores hjemmeside og Hotjar’s brug af sporing af cookies på andre websteder ved at følge dette link.

Du giver ved din accept af disse betingelser samtykke til, at Crewnet kan udsende orienteringsmail til den e-mail-adresse, som du har knyttet til din brugerkonto på crewnet.dk.

Crewnets rolle som formidler

Crewnet leverer en platform, der formidler kontakt mellem dig og arrangører af arrangementer, som har brug for frivillige medhjælpere. Arrangøren er din arbejdsgiver og har samtlige forpligtelser over for dig. Dette gælder i alle henseender, herunder, men ikke begrænset til, alle ansættelsesretlige aspekter, aflønning, skat, feriepenge, pension, arbejdsforhold, erstatningsansvar, forsikring. Dette gælder også i forbindelse med konflikter mellem dig og arrangøren, såvel som konflikter mellem dig og andre frivillige.

Crewnet samarbejder kun med seriøse arrangører med godt renommé, men påtager sig intet ansvar for arrangørers generelle forhold og for det arbejde, du udfører, herunder de forhold det udføres under. Dette aftales, og er et anliggende, mellem dig og arrangøren.

Såfremt du har en dårlig oplevelse med en bestemt arrangør, eller der er forhold, du mener Crewnet eller andre frivillige bør oplyses om, vil vi naturligvis gerne informeres herom og opfordrer dig til straks at kontakte os.

Brug af tjenesten

Crewnet kontrollerer ikke indholdet og rigtigheden af de oplysninger, som arrangører og andre frivillige gør tilgængelige på Tjenesten, for eksempel om vagtplaner er opdateret, eller frivillige overholder deres vagtplan. Du bruger derfor tjenesten på eget ansvar.

Du må ikke reproducere, udgive, overføre, distribuere, offentligt vise, udleje eller udlåne, ændre, data leveret af Crewnet, sælge, helt eller delvist, direkte eller indirekte, nogen af de tjenester, som Crewnet tilbyder.

Du må heller ikke på nogen måde videregive information, som du er kommet i besiddelse af gennem Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, andre frivilliges personoplysninger, inkl. billeder, og vagtskemaer, og arrangørers vagtplaner. Du vil kunne ifalde erstatnings- og strafansvar for uberettiget videregivelse.

Korrekte oplysninger

Du garanterer, at de informationer, du oplyser Crewnet, er korrekte og til enhver tid opdaterede.

Som bruger af Tjenesten garanterer du over for Crewnet, at du optræder loyalt i alle sammenhænge med Tjenestens brug over for Crewnet, arrangører og andre frivillige. Du garanterer, at du overholder de vagter, du accepterer, og udfører arbejdet med det engagement og til den standard, som almindeligvis kan forventes.

Du skal være opmærksom på, at du kan ifalde erstatningsansvar over for arrangøren, såfremt du ikke overholder de forpligtelser, du påtager dig over for denne. Opsigelse af denne Aftale udgør ikke opsigelse over for en eventuel arrangør.

Du kan også ifalde erstatningsansvar over for Crewnet, såfremt du uagtsomt eller forsætligt optræder på en sådan måde, at Crewnet lider tab af omdømme, driftstab, avancetab og andet direkte tab af enhver art, eller på anden måde lider et økonomisk tab.

Crewnet optræder som formidler mellem dig og arrangøren og har derfor intet ansvar mellem dig og arrangøren. Såfremt Crewnet alligevel bliver erstatningsansvarlig over for en arrangør for ansvarspådragende handlinger foretaget af dig, accepterer du at skadesløsholde Crewnet for ethvert tab, som Crewnet i den forbindelse lider.

Aftalens varighed, opsigelse og adgang til Tjenesten

Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en af Parterne. Hver af Parterne kan til enhver tid, uden begrundelse og uden varsel, opsige Aftalen. Crewnet kan til enhver tid ændre Tjenesten og dens funktioner. Crewnet kan også begrænse funktioner og tjenester eller begrænse adgangen til dele af, eller hele, Tjenesten uden ansvar.

Crewnet kan løbende ændre Aftalen. Ændringerne vil fremgå ved opdatering af disse betingelser og træder i kraft, når de er gjort tilgængelige på www.crewnet.io. Din brug af Tjenesten er derefter underlagt den ændrede Aftale.

I det omfang du lægger materiale op på crewnet.dk, giver du Crewnet en brugsret til sådant materiale således, at Crewnet kan afvikle sine tjenesteydelser. Du indestår for, at du har de fornødne rettigheder til at kunne give Crewnet sådan brugsret.

Crewnet vil søge i god tid at varsle ændringer med videre, som vurderes at have væsentlig negativ betydning for brugerne.

Ansvarsfraskrivelse

Crewnet er formidler af kontakt mellem dig og arrangører og har derfor lille eller ingen indflydelse på forholdet mellem dig og arrangørerne. Dette sætter væsentlige begrænsninger i det ansvar Crewnet kan ifalde over for dig. Såfremt Crewnet til trods herfor ifalder erstatningsansvar eller bliver pålagt hæftelsesansvar, ser vi os nødsaget til at begrænse sådant ansvar.

Brug af Tjenesten

Din brug af Tjenesten sker på eget ansvar. Crewnet fraskriver sig ethvert ansvar for økonomisk tab, du måtte lide, direkte som indirekte, for fejl og mangler ved Tjenesten af enhver art, herunder, men ikke begrænset til tab, der skyldes:

 • Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer og beskadigelser af data i disse systemer, uanset om det er Crewnet selv eller en ekstern IT-leverandør, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i Crewnet’s, eller en ekstern IT-leverandørs, strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking).
 • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Crewnet selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Crewnet.
 • Andre omstændigheder, som er uden for Crewnets kontrol.

Økonomisk tab

Crewnet fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for økonomisk tab, du måtte lide, direkte som indirekte, der skyldes, at

 • Der er fejl i oplysninger, vagtplaner og anden information, som arrangøren har oplyst og/eller stillet til rådighed på Tjenesten, og du f.eks. på grund af sådanne fejloplysninger går glip af et job eller en aftalt aflønning eller på anden måde lider skade.
 • Arrangøren ikke overholder sine forpligtelser over for dig.
 • Crewnet har oplyst forkerte informationer på Tjenesten, og du f.eks. går glip af et job eller en aftalt aflønning.
 • Crewnet afbryder Tjenesten, midlertidigt eller permanent.
 • Crewnet opsiger Aftalen.
 • Crewnet misligholder Aftalen.

Crewnet er formidler af kontakt mellem dig og arrangører, men såfremt Crewnet alligevel findes at ifalde erstatningsansvar for økonomisk tab, direkte som indirekte, for tab du har lidt som følge af person- og/eller tingsskade pådraget dig under arbejde udført for en arrangør, fraskriver Crewnet sig ansvaret herfor.

Crewnet fraskriver sig ethvert hæftelsesansvar for arrangørers hændelige, simple og groft uagtsomme samt forsætlige, direkte eller indirekte, ansvarspådragende handlinger, for direkte og indirekte økonomisk tab, som du måtte lide for person- og/eller tingsskade.

Crewnets ansvarsfrihed i henhold til ovenstående stykker gælder ikke, hvis Crewnet burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, eller burde have undgået eller afhjulpet årsagen til tabet, og Crewnets manglende handling (i begge henseender) var groft uagtsom.

Ovenfor nævnt ”indirekte tab”, betyder enhver form for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af omdømme, driftstab, avancetab, tab af data.

Hvad der oven for er nævnt vedrørende Crewnets erstatnings- og hæftelsesansvar gælder tilsvarende for Crewnets medarbejdere og direktører.

 

Sikkerhed

Dine oplysninger beskyttes ved brug af HTTPS-kryptering og SSL-kryptering. HTTPS er en protokol på internettet, der bruges i forbindelse med tjenester, hvor kun afsender og modtager må kende meddelelsen. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende.

Crewnets servere håndteres eksternt af en samarbejdspartner i EU. Den dataansvarlige hos Crewnet er Leo Rønberg Pedersen.

Henvendelse vedrørende personoplysninger kan ske på de kontaktoplysninger, der fremgår i begyndelsen af disse betingelser.

Cookies

Crewnet bruger cookies på platformen, herunder i vores elektroniske selvbetjeningsløsninger. En cookie er en lille tekst-fil, som mange hjemmesider bruger for at kunne genkende din computer fra gang til gang. Det er en passiv fil, og den kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer. Cookies kan ikke benyttes til at identificere dig som person.

Ud over sessionscookies på platformen bruger Crewnet kun cookie-oplysninger til at afvikle driften og til at udarbejde statistik, der bl.a. kan anvendes til at forbedre hjemmesiden og tilpasse oplevelsen til dine behov. Denne information kan deles med tredjeparter. Crewnet bruger ikke data fra cookies til at indsamle personlige oplysninger om dig, og ingen informationer gives videre eller sælges til tredjepart.

Crewnet bruger en række tredjepartsservices. Disse services bruger i nogle tilfælde også cookies, der lagres på din computer.

Derudover bruges tredjepartscookies til at lave statistik over dine besøg på Crewnet Her bruger vi cookies til at vide, hvilke sider du besøger,
og hvor lang tid du er på dem. Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan du sletter cookies afhænger af, hvilken browser du anvender. Du kan finde mere information om vores tredjeparts cookies her.

Version

Dette er betingelserne for brug af Crewnet. Disse betingelser er gældende fra 28. oktober 2019.

Tvister

Enhver tvist mellem Crewnet og dig skal så vidt mulig søges afgjort i mindelighed. Tvister afgøres ved danske domstole og efter dansk ret.

Arbejde fra hvor som helst i verden

Med Crewnet kan du lave vagtplan og klare de administrative opgaver ligegyldigt hvor du er. Crewnet fungerer online i din browser, og kræver derfor ingen installation – blot en internetforbindelse. Vores system er lavet så det automatisk tilpasser sig din skærm, lige meget hvilken enhed du logger på fra. Vi klarer alt hvad der hedder backup og sørger for at det altid virker på de nyeste browsere samt telefoner.

Priser

Ingen opstartsgebyrer, slemme overraskelser eller bindinger. Ingen pris pr. bruger - blot én fast pris hver måned.